Doelstellingen Foundation House of Life Abydos

De Foundation House of Life Abydos is in 2010 opgericht met als doel sociaal culturele projecten in het dorp Abydos te realiseren. Daarmee ondersteunt zij in actieve zin het Hotel Healing centre House of Life in haar doelstelling om voor het dorp Abydos van betekenis te willen zijn.

Sinds 2010 ondersteunt de foundation het onderwijsproject en heeft het diverse persoonlijke hulpverleningsprojecten ten bate van de inwoners van Abydos gefinancierd. In 2013 is door toedoen van de foundation de kleuterschool van Abydos gerealiseerd en nu biedt zij een helpende hand in de ondersteuning van de kleuterschool van Abydos.

lp.aspx_-1024x430

Het Foundation House of Life Onderwijsproject

Het Foundation House of Life onderwijsproject ondersteunt dertig kinderen uit arme families in de jaarlijkse onderwijskosten en alles wat zij nodig hebben gedurende het schooljaar; schooluniform, sportkleding, vrije tijdskleding en leermateriaal.

De foundation is in 2017 een nieuwe koers gaan varen hoopt via vaste donateurs dit project te financieren.

Nieuwe doelstellingen Foundation House of Life Abydos 2017 en 2018

Muziek – Dans en Theater zijn prachtige en Universele mediums en worden over de hele wereld ingezet om de sociale en emotionele ontwikkeling van kinderen te stimuleren en te ondersteunen. Het geeft kinderen de kans om goede en nieuwe ervaringen over zichzelf en met elkaar op te doen.

In 2018 hoopt de Foundation naast het financieel ondersteunen van het onderwijsproject, er ook te zijn voor de kinderen van Abydos en is zij voornemens om in het House of Life zelf voor de  kansarme kinderen van Abydos – De Kinderweek van Abydos te organiseren met daarin muziek – dans en theater workshops.

Zo bouwen we wereldwijd aan verbroedering en ontwikkeling en hoop op een betere toekomst voor iedereen. Doet u mee? Wij zijn blij met iedere gift! U steunt de foundation ook door de aankoop van onze pennen, tassen, kalenders, meditatie- en notitieboeken en onze ansichtkaarten. Hartelijk dank daarvoor!

 Uw giften zijn welkom op Rabobank rekeningnummer:

IBAN: NL94RABO 0111398886 – BIC: RABONL2U 

tav Stichting Foundation House of Life Nederland

foundation@houseoflife.info

Foundation House of Life Donateurs verwendag 2017

Na zeven jaren een nieuw concept:

Na zeven jaren in Nederland De Week van Abydos te hebben georganiseerd waarin mensen die de foundation wilden steunen diverse workshops, presentaties en lezingen konden bijwonen op basis van een vrije gift, werd dit jaar besloten ons te richten op het werven van vaste donateurs om vervolgens als blijk van dank voor de vaste donateurs een verwendag te organiseren.

En zo geschiedde het dat op zaterdag 24 juni de eerste Foundation House of Life verwendag bij Sjef en Yvon Taken in Ruurlo werd gehouden. Het werd een prachtige verwendag getuige de evaluaties van o.a. Marloes en Anja die u zeker moet lezen.

Wij zijn nog steeds blij met iedere vaste donateur en wij blijven zeker werven want het onderwijsproject is op dit moment nog niet helemaal gedekt door voldoende donateurs!

Van het invoeren van een nieuw concept leer je ook. Wat wij in ieder geval nu al hebben geleerd is dat er volgend jaar opnieuw een donateursverwendag voor onze vaste donateurs wordt georganiseerd maar dat we hebben gemerkt dat De Week van Abydos met haar workshops, presentaties en lezingen toch een belangrijk deel van de opbrengsten vormden om het onderwijsproject te kunnen financieren.

Daarom toch volgend jaar weer De week van Abydos die van maandag 18 t/m zondag 24 juni 2018 zal worden gehouden en de donateursverwendag die gepland staat op zaterdag 23 juni.

Wilt u weten hoe men de eerste donateurs verwendag heeft ervaren klik dan op Donateur-verwendag 2017

Afscheid van Miryam Droop en Ineke van Sterkenburg.

De donateurs verwendag 2017 werd tevens de laatste activiteit van Miryam en Ineke als Foundation bestuursleden. Tijdens de verwendag hebben we afscheid van hen genomen.

Sinds de oprichting van de Foundation in 2010 zijn zij betrokken geweest om de doelstellingen van de Foundation te realiseren. Zij hebben dit met hart en ziel en vol liefde voor het House of Life en het dorp Abydos gedaan en door hen is mede de regenboogbrug tussen Nederland en Egypte tot stand gekomen.

Miryam en Ineke, heel veel dank voor alles wat jullie hebben gedaan in goede en slechte tijden. Ook namens alle donateurs danken wij jullie voor de vele goede jaren en de fijne samenwerking!

Nieuw bestuurslid:

We zijn blij dat Dr. Marika Burda bereidt is om haar kwaliteiten in te gaan zetten voor de Foundation zodat het werk van de Foundation House of Life Abydos door kan gaan.

We heten Dr. Marika Burda als bestuurslid dan ook van harte welkom, we wensen haar veel inspiratie toe en we nodigen iedereen van harte uit om nader met haar kennis te maken:

Dr. Marika Burda:

Even voorstellen

Mijn naam is Marika Burda en ik heb vanaf 1 juli 2017 als nieuw bestuurslid van de Foundation House of Life Abydos het stokje overgenomen van Ineke en Miryam, die met hart en ziel hun werk voor de foundation hebben verricht. In de hoop dat alle inspanningen uit het verleden zowel als in de toekomst vrucht mogen gaan dragen, zal ik samen met Yvon en Sjef Taken hernieuwd de schouders zetten onder dit waardevolle project. 

Achtergrond 

Als oudste dochter uit een ondernemersgezin ben ik na de middelbare school ruim 16 jaar werkzaam geweest in het kappersvak. Geïnspireerd door dit beroep en gedreven door een niet aflatende interesse in de biologie, psychologie en sociologie is gaandeweg het idee ontstaan om van richting te veranderen. Aldus heb ik eind 90er jaren het kappersvak verlaten om mij te wijden aan verschillende studies waarin deze interessegebieden vertegenwoordigd waren. Als sluitstuk van deze carrièreswitch ben ik in 2005 afgestudeerd in de studie Gezondheidswetenschappen aan de Universiteit Maastricht met als specialisatierichting ‘Work and Health’

Vrijwel aansluitend ben ik als researcher in dienst getreden bij de capaciteitsgroep ‘Huisartsgeneeskunde’ van de Faculty of Health Medicine and Life Sciences (FHML) aan de Universiteit Maastricht. Vanuit medisch sociologisch perspectief heb ik er verschillende onderzoeksprojecten uitgevoerd met als doel ervaringsdeskundigheid van mensen met diabetes mellitus, op het terrein van autorijden en arbeid, te objectiveren. Hieruit zijn succesvolle gedragingen voortgevloeid ter bevordering van autonomie van mensen met een chronische aandoening. Al deze inspanningen zijn uiteindelijk uitgemond in een promotie en hebben eind 2012 hun beslag gekregen in een proefschrift. Tot en met mijn promotie ben ik aan deze vakgroep verbonden geweest.

Motivatie

Naast mijn belangstelling voor de reguliere geneeskunde en aanverwante wetenschappen, ben ik ook altijd geïnteresseerd geweest in de spirituele nalatenschap van de oude Egyptenaren. Gedreven door de wens om  mij ook op dit vlak verder te ontwikkelen en bekwamen ben ik na verschillende omzwervingen in contact gekomen met Yvon Taken. Bij haar heb ik  in Nederland de healing opleiding: ‘In de voetsporen van de oude Egyptenaren, hoe zij heelden en onderwezen’ Deel I. gevolgd. Het meest indrukwekkende vond ik echter hoe de vertaling van dit spirituele gedachtegoed tot uitdrukking kwam in de realisatie van het House of Life in Egypte en in het verlengde daarvan, de sociaal culturele projecten ter ondersteuning van de inwoners in Abydos. Om bij te dragen aan de continuïteit van deze waardevolle projecten, heb ik mij vanuit een diepe menselijke betrokkenheid beschikbaar gesteld als nieuw bestuurslid van de Foundation. Daarbij kijk ik uit naar een vruchtbare samenwerking met alle betrokkenen en hoop dat er voldoende draagkracht gegenereerd kan worden om het project ook in de toekomst voort te laten bestaan.

Hartelijke groet,

Dr. Marika H.F. Burda

Wij wensen iedereen een fijne zomer toe en hopen elkaar weer te ontmoeten in onze volgende nieuwsbrief waarin wij verslag doen van de uitreiking van de schooluniformen aan de groep kinderen die de Foundation onder haar hoede heeft genomen.

Foundation House of life Abydos: Egypte: Abdelmotagally – Nederland: Marika Burda – Sjef en Yvon Taken.

Terugblikken: 

De week van Abydos 2016 in het Gelderse Ruurlo

Voor het zevende jaar op rij en tevens voor de laatste keer in deze opzet, zijn wij er als foundation in geslaagd om in het Gelderse Ruurlo De week van Abydos te organiseren met als doel geld in te zamelen om het Foundation House of Life onderwijsproject in Abydos te kunnen bekostigen.

De hele week werden er workshops, presentaties, activiteiten en consulten  aangeboden waar deelnemers op basis van een vrije gift aan deel konden nemen.

Het is een daverend succes geworden! Het banksaldo laat een bedrag zien van ruim € 3500, – en zal waarschijnlijk nog oplopen.

Dit betekent dat het onderwijsproject 2016 – 2017 wederom is gefinancierd maar dat ook al een bedrag opzij kan worden gelegd om het onderwijsproject 2017 – 2018 te financieren en mogelijk kunnen we al iets opzij leggen voor onze nieuwe doelstelling De kinderweek in Abydos 2018.

Tijdens deze week krijgen kansarme kinderen in het dorp een week lang workshops en activiteiten aangeboden op het gebied van muziek – dans en theater. Daarmee bieden we de kinderen de kans om goede en nieuwe ervaringen over zichzelf en met elkaar op te doen. Deze wens wordt nu een realiteit.

Wij willen alle vaste donateurs en iedereen die een vrije gift heeft gegeven ontzettend bedanken!! Wij willen al diegene die ons de afgelopen zeven jaren zo hebben bijgestaan enorm bedanken voor hun inzet! Alleen samen zijn we tot grootse dingen in staat.

Na zeven jaren een nieuw concept: 

Na zeven jaren in Nederland De Week van Abydos op deze wijze te hebben georganiseerd is de tijd aangebroken voor een nieuw concept. In dit concept  zal onze focus gericht zijn op het werven van vaste donateurs. Als foundation gaan wij vervolgens iets terug doen als dank voor dit vaste donateurschap in de vorm van een donateursverwendag. Deze staat gepland op zaterdag 24 juni 2017 en wordt vanaf 11:00 u gehouden in de natuurtuin van de familie Taken.

Het bestuur Foundation House of Life Abydos

Egypte: Mohamed Abdelmotagally – Nederland: Miryam Droop – Ineke van Sterkenburg – Yvon Taken

Foto reportages:

Week van Abydos 2016: 

Uitreiking van de schoolkleding in het House of Life oktober 2015