Wat is de Flower of Life verbinding;

De Flower of Life verbinding bestaat uit een groep mensen die zich verbonden voelen met het spirituele Healing centrum House of Life die zijn oorsprong kent in het oude Egypte en vooral verbonden is met de sterrenpoort Abydos. Zij hebben procesmatig ervaringen opgedaan met de werk en zienswijze van het spirituele House of Life die sinds 2009 is geïnitieerd.

Hiermee wordt niet bedoeld de persoonlijke ervaringen en de werkwijze hoe men tot nu toe te werk gaat of is gegaan maar het gaat om de zuivere doelstelling dat het House of Life een plek is waar men zich spiritueel kan ontwikkelen zoals een lichtplek dat is.

Het zijn spirituele mensen, al dan niet therapeuten en healers, die in hun dagelijks leven zelfstandig, authentiek en onafhankelijk van elkaar functioneren maar als een ‘Flower of Life’ een verbinding voelen met elkaar en in die verbinding de intentie hebben elkaar te willen inspireren, aan te vullen en te ondersteunen daar waar nodig is zoals dit ook in het House of Life in het oude Egypte gebeurde.

….en hoe mooi is het proces van Creatie….Gedachten zijn Krachten en vormen zo een ketting van Aardse gebeurtenissen. De volgende dag gebeurde al wat in dit bericht beschreven staat en waar het spirituele House of Life voor wil staan en voor bedoeld is. Er te zijn voor elkaar als een Huis van Leven waarin steun, respect en onvoorwaardelijke liefde en dienstbaarheid de sleutelwoorden zijn.

Als accommodatie is het spirituele House of Life te vinden in het Healing centrum House of Life in Abydos. Je zou het de kraamkamer kunnen noemen, maar het is even zozeer gevestigd in jouw huiskamer, jouw praktijkruimte, jouw plek in de natuur of waar dan ook ter wereld.

In het spirituele Huis van Leven is het een komen en gaan van mensen. Mensen lopen er in en uit. De één komt wat brengen, de ander komt wat halen. Weer een ander repareer t wat. De één is er bijna dagelijks, de ander eens per jaar.
De verbindende factor tussen de mensen die in het spirituele House of Life komen en gaan wordt gevormd door de Flower of Life verbinding en vormt een platform voor een groep mensen die zich op een speciale en spirituele manier met de wereld om zich heen en met het Universum verbonden voelen waarin de spirituele kennis uit het oude Egypte een grote rol speelt. Ze vinden voeding in de talenten, de vaardigheden en spirituele kennis die we met ons meedragen en die wij daar waar nodig ten dienste stellen aan elkaar.

Ik nodig jullie daarom van harte uit om nog eens de volgende informatie over Abydos als Sterrenpoort te lezen.

met de uitnodiging om deel uit te gaan maken van de Flower of Life verbinding. Met deze verbinding bouwen we met elkaar aan een zeer groot energetisch krachtveld waarin we tevens als spirituele zielen met z’n allen in deze wereld veel beter kunnen gedijen want je wordt gedragen en beschermd door dit krachtveld.

Hoe ziet de Flower of Life verbinding er dan uit:10387697_926035024096260_3613830822640519888_n

Je staat achter de doelstellingen van het spirituele House of Life zoals hierboven beschreven.

Iedereen maakt onafhankelijk en zelfstandig deel uit van de verbinding. Dit kan zijn als persoon, als therapeut, als praktijk en zelfs als organisatie.

Je bent daarin authentiek en je vormt zelf je eigen cirkel. Je bent daarin bereidt je eigen verantwoordelijkheden te dragen. Respect, zelfreflectie, oordeelloosheid en onvoorwaardelijke en onbaatzuchtige Universele liefde zijn de bestanddelen in jouw cirkel.

Je erkent dat in ieder het Licht en het Donker zich manifesteert. Daarin erkennen, kennen en accepteren we elkaar onvoorwaardelijk en functioneren we als spiegels voor elkaar en helpen we elkaar in onze ontwikkeling met als doel Eenheid in verscheidenheid op deze Aarde te creëren. Afwijzen van elkaar en elkaars authenticiteit past hier beslist niet in.

Je bent bereidt jouw talenten en jouw kennis voor de groep mensen die zich aangesloten hebben kosteloos in te brengen. Dit houdt in dat je een ander steun biedt als hij daar om vraagt, evenals dat de ander jou steunt op de momenten waarop jij die nodig hebt in welke vorm dan ook.

Deze steun kan in vele vormen worden geleverd, daarin is creativiteit een must. Het gaat om onze talenten en om onze skills. Intellectueel, spiritueel, emotioneel en fysiek.

Jij bepaalt zelf hoe jouw verbinding met de Flower of Life er uit ziet. Dit kan zijn actief deelnemen aan bijv. het organiseren van activiteiten, contactmomenten, lezingen, het aanleveren van informatie, het veelvuldig onderhouden van contacten met elkaar tot het zijn van een stille contemplatieve cirkel die enkel via meditatie haar/zijn werk wil doen.

De intentie is er om vanuit een egoloze hartsverbinding deel uit te maken van de Flower of Life verbinding.

Je bent bereidt om jouw naam en als je die hebt, je website met jouw praktijk activiteiten en kwaliteiten op de website van Hathor Healing Reizen te plaatsen zodat House of Life bezoekers die behoefte voelen om hun ervaringen te delen ( zoals is omschreven op de website) jou uit kunnen kiezen.

Je kunt natuurlijk ook besluiten dit niet te doen maar wel deel uit maken van de Flower of Life verbinding.

Alle contacten, dus ook die eerste contacten met de House of Life bezoeker zijn in principe kosteloos en worden gedaan uit dienstbaarheid aan elkaar. Een uitzondering is de House of Life bezoeker die uiteindelijk langer en procesmatig gebruik wil blijven maken van jouw therapeutische kwaliteiten. Dan is het aan jou om daar verder vorm aan te geven of je nodigt haar uit de Flower of Life verbinding aan te gaan.

Overigens is het gebruiken van de Hathor website om je naam en praktijk te vermelden een besluit die door de omstandigheden van dit moment is genomen en zou door de ontwikkelingen die dit initiatief hopelijk in gang zet zo maar anders kunnen worden.

Kosten voor eventuele georganiseerde activiteiten worden gezamenlijk gedragen of men doet een bijdrage in natura ……

Je kunt ieder moment besluiten uit de Flower of Life verbinding te stappen…….we zijn ten alle tijden vrije zielen, vrije cirkels.

Binnenkort wordt er een blog geopend die als platform gaat dienen om wereldwijd de communicatie met elkaar te onderhouden.

Iedereen is vrij zijn bijdrage te leveren op zijn of haar manier. De cirkels bestaan in principe uit individuen maar het is niet ondenkbaar dat een cirkel ook uit meerdere personen bestaat omdat de taak die een cirkel zich ten dienste heeft gesteld te groot is. Een voorbeeld zou kunnen zijn de foundation House of Life die in het spirituele House of Life en de Flower of Life verbinding een zelfstandige cirkel vormt en door meerderen wordt gedragen om de werkzaamheden uit te voeren.

Zo zou ook een cirkel het ‘organisatie team’ kunnen heten die zich ten doel stelt activiteiten op poten te zetten en te organiseren of die mee helpt individuele initiatieven die worden aangedragen te organiseren.

Een individuele cirkel kan een initiatief uitwerken. Je kunt denken aan het verzorgen van een etentje met daaraan gekoppeld het bekijken van een interessante documentaire of het bespreken en bediscussiëren van relevante informatie met betrekking tot het oude Egypte en andere informatie die een bijdrage kan leveren aan ieders persoonlijke ontwikkeling.

Als individuele cirkel zou ik bijv. een workshop helend zingen kunnen aanbieden, een klank & healing meditatie kunnen verzorgen, een djembe workshop, processen verduidelijken d.m.v. een tarot legging, mijn opgedane ervaringen van de afgelopen jaren uitdragen etc.

Zo zouden er diverse cirkels kunnen worden gecreëerd die ons allemaal verder helpen en ook in de toekomst het inhoudelijke Healing centrum House of Life in Abydos handen en voeten gaat geven en ontwikkelen we op deze manier een krachtveld rondom ons heen die zich wereldwijd kan verspreiden.

Zou jij je aan willen sluiten?10377432_1543012639309383_4056188631556772246_n

Daarom de volgende vragen.

1.Wil je een cirkel gaan vormen in de Flower of Life verbinding.

2.Welke specifieke kwaliteit of activiteit wil je als cirkel inbrengen.

3.Wil je een contemplatieve cirkel vormen.

4.Wil je een actieve rol vervullen in een cirkel bestaande uit meerdere mensen zoal bijv. het organisatie team. Zo ja met welke talenten en kwaliteiten.

5.Wil je je beschikbaar stellen als nazorg voor de House of Life bezoeker en vermeld staan op de Hathor website. Zo ja onder welke naam, website, praktijk of kwaliteit.

6. Zijn er aanvullingen die jij als individuele cirkel wilt geven …. Mijn liefdevolle groet,Yvon/Aset